Naše obchodní podmínky


STROM PRAHA a.s.

se sídlem Praha 9-Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17
IČ: 257 51 069.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5866 pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti STROM PRAHA a.s., se sídlem Praha 9 - Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17, IČ: 257 51 069, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5866 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím.
 
Kupujícím je každá osoba, která prostřednictvím internetového obchodu od prodávajícího nakupuje zboží (dále jen „kupující“). S ohledem na platnou právní úpravu je rozlišován kupující, který je spotřebitelem, tj. každý člověk který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).
 
1.2.        Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. To platí i v případě, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem (nikoli podnikatelem) lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Před zahájením mimosoudního řešení sporu je však spotřebitel povinen nastalou situaci řešit s prodávajícím.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Ustanovení obchodních podmínek ani ustanovení občanského zákoníku týkající se spotřebitele, jeho ochrany, smluv s ním uzavíraných atd. se na kupujícího, který není spotřebitelem, nevztahují.
 
1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 
1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 
1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 
2.2.      Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 
2.3.       Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 
2.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 •       objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),
 •       způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 •       informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 
2.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 
2.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 
2.7.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 
2.8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 123-7397720277/0100 vedený u Komerční banky, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“).

3.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8.       Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví kupujícímu v případě, kdy zboží nebude současně s úhradou kupní ceny převzato, fakturu, která není daňovým dokladem, na základě které provede kupující platbu kupní ceny. Po převzetí zboží kupujícím vystaví prodávající fakturu - daňový doklad a zašle jí elektronicky kupujícímu na jeho elektronickou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. V případě, kdy kupující zaplatí kupní cenu při převzetí zboží, vystaví prodávající fakturu - daňový doklad a předá ji kupujícímu současně se zaplaceným zbožím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Datum zdanitelného plnění bude vždy shodné s datem převzetí zboží.

3.9.       Prodávající není povinen prodat zboží kupujícímu za uvedenou cenu, jestliže je zjevné, že cena je chybná (tj. jedná se o slovní či číselnou chybu v ceně zboží - cena je zjevně jiná než je cena obvyklá pro takový typ/druh zboží).

3.10.       V případě koupě zahradní techniky poskytuje prodávající zdarma dopravu, předprodejní servis, nastavení a zaškolení obsluhy, není - li u konkrétního zboží uvedeno jinak. Vyjímkou je ROBOTICKÁ SEKAČKA JOHN DEERE TANGO E5, kde je instalace tohoto produktu zpoplatněna.
 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.       V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku na dálku (v internetovém obchodě) odstoupit do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). V případě, že spotřebitel chce od smlouvy odstoupit, vyplní vzorový formulář a řádně vyplněný jej odešle na elektronickou adresu prodávajícího:  objednavky@stromshop.cz.

4.2.       V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zasláno/předáno prodávajícímu na adresu Centrální sklad Ovčáry - Barbora Kavanová, Ovčáry 302, 280 02 Kolín 2. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží může být vráceno na: Centrální sklad Ovčáry - Barbora Kavanová, Ovčáry 302, 280 02 Kolín 2. Vracené zboží je třeba dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající doporučuje, aby bylo zboží pokud možno uvedeno do původního stavu – spotřebitel tak předejde možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

4.3.       V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (tj. kupní cena zboží a náklady na nejlevnější, prodávajícím nabízený způsob dodání) do čtrnácti (14) dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy, a to na bankovní účet uvedený v odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již přímo při osobním vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.4.      Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

4.5.      Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.6.      Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Obal není předmětem koupě ani součástí koupeného zboží. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté spotřebiteli naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

4.7.      Prodávající je oprávněn do doby převzetí zboží kupujícím kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 

5. PŘEPRAVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

5.1.      Zboží je dle svého charakteru dodáváno jedním z následujících typů přepravy:

 
 • balíková přeprava


Zboží je zabaleno a předáno do 3 pracovních dnů smluvnímu přepravci společně s příslušnými dokumenty (fakturou, která není daňovým dokladem, návodem k použití atd.). V současné době spolupracuje prodávající s těmito smluvními přepravci:

    1. Česká pošta
    2. PPL (Professional Parcel Logistic)

Náklady na přepravné hradí kupující a jsou následující:

    1. 129 Kč u České pošty*
    2. 200 Kč u PPL*
* Ceny dopravy se mohou měnit v závislosti na vývoji cen paliv

 
 • přeprava zahradní techniky


Zboží je zabaleno a předáno našemu přepravci společně s příslušnými dokumenty (fakturou, která není daňovým dokladem, návodem k použití atd.).

     1. Rozvoz STROM PRAHA a.s.

Náklady na přepravné hradí kupující a jsou následující:

      1. 550 Kč u ručních sekaček, skarifikátorů a robotických sekaček
      2. Zdarma u zahradních traktorů a strojů Eztra

 
 • přeprava firemním vozidlem prodávajícího

Zboží přiveze ve sjednaný termín firemní vozidlo prodávajícího. Tento typ přepravy nabízí prodávající pouze u vybraného zboží, zejména velkých rozměrů/hmotnosti. Přeprava firemním vozdilem je zdarma.
 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, nebo pomocí reklamačního formuláře zaslaného Českou poštou. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.6.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
 

7.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je spotřebitelem, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.  Spotřebitel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo; podnikatel pak navíc se zpracováním údajů: firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se spotřebitel domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života spotřebitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li spotřebitel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednohoustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační formulář pro uplatnění práva kupujícího z vadného plnění.
    
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2022.