Všeobecné obchodní podmínky pro nákupy v e-shopu STROM PRAHA a. s.

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi STROM PRAHA a. s., se sídlem Praha 9-Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17, IČ: 257 51 069, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C/ 41149 („Prodávající“) a Kupujícím (zahrnujíc jak spotřebitele, tak ostatní zákazníky).
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány dle právního řádu ČR
 3. Pokud je kupujícím spotřebitel – tj. každý člověk, který kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, pak se vztahy výslovně neupravené těmito VOP řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pokud kupující není spotřebitelem, pak se právní vztahy založené smlouvou nad rámec těchto VOP řídí NOZ. Kupující, který při objednávce uvede IČO a/nebo DIČ, nebude považován za spotřebitele, ale za osobu povinnou k dani - podnikatele.
 4. Znění Podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

I. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v rámci území České a Slovenské republiky. Dodání do jiných zemí není možné.
 3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:
  - k identifikaci osoby Kupujícího a jeho kontaktních spojeních
  - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném - způsobu/místu doručení objednávaného zboží,
  - nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před definitivním odesláním objednávky Prodávajícímu Prodávající doporučuje Kupujícímu využít možnosti provést zevrubnou kontrolu celé objednávky a všech v ní uvedených údajů. Následně Kupující objednávku odešle prostřednictvím kliknutí na políčko „Potvrdit objednávku“.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Pokud je Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webové stránky e-shopu Prodávajícího (https://www.stromshop.cz), přičemž kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu skutečnost přijetí jeho objednávky oznámením na určený e-mail, na okamžik vzniku kupní smlouvy však toto informativní oznámení nemá vliv. Přijatou objednávku je možné měnit pouze výslovnou dohodou obou smluvních stran.
 7. Není-li Kupující spotřebitelem, pak se odeslaná objednávka zboží Kupujícím považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky Prodávajícího Kupujícímu.
 8. Výše popsaným postupem vedoucím k uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí. Stránka e-shopu Prodávajícího obsahuje zřetelnou možnost Podmínky před odesláním objednávky prostudovat a je důrazně doporučeno Kupujícímu této možnosti využít a detailně se s nimi seznámit.
 9. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy:
  • (i) Kupující objedná zboží za zjevně chybnou cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího, nebo
  • (ii) pokud je v nabídce Podávajícího uvedeno, že se jedná o poslední kus daného zboží, a kdy Prodávající vyrozumí Kupujícího o své neschopnosti dodat objednané zboží bez zbytečného prodlení po doručení jeho objednávky. V případě, kdy k takové objednávce Kupující uhradil kupní cenu dotčeného zboží či její část, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu jím uhrazenou část kupní ceny/kupní cenu, a to obratem a stejnou formou, jakou proběhla její platba (na účet či složenkou).

II. Cena zboží a platební podmínky

 1. Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno, že cena nezahrnuje příslušnou sazbu DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu (i) platbou převodem nebo (ii) na dobírku. .
 3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 4. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. I. odst. 5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
 8. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

III. Dodací lhůty, způsob dodání, neodebrání zboží

 1. Dodací lhůta činí 30 dnů ode dne vzniku kupní smlouvy. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu Prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí Kupujícím. Prodávající je oprávněn k částečným dodávkám zboží. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů Prodávajícího. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůči Prodávajícímu vyloučeno. Přímé škody vzniklé z důvodu prodlení dodání zboží, zaviněného Prodávajícím, lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.
 2. Způsob dodání zboží je určen v objednávce. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži Kupujícího a jeho výše bude stanovena v objednávce. Kupující přebírá nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě) riziko vzniku škody na zboží.
 3. Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující zakoupené zboží nepřevezme do 15 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně, telefonicky nebo faxem k odběru Prodávajícím vyzván (dále jen „neodebrané zboží“), může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit a neodebrané zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně.
 4. Zboží je zasíláno pouze v rámci České a Slovenské Republiky.
 

IV. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Pro nákupy a smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu Prodávajícího na www.stromshop.cz má Kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s § 1829 NOZ právo odstoupit od
  smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele.
 2. V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) NOZ tímto Prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:

  1. Právo odstoupit od smlouvy.
  1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu.
  1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj. ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat STROM PRAHA a. s., se sídlem Praha 9-Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17, e-mail: ondrej.kubicek@strom.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  2. Důsledky odstoupení od smlouvy.
  2.1 Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
  2.2 Převzetí zboží
  • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte STROM PRAHA a. s., se sídlem Praha 9-Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  • a. Náklady spojené s vrácením zboží
   Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží, tedy zejména poštovné a balné
  • b. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
   Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


  3. Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy.
  • Oznámení o odstoupení od smlouvy
  • Adresát: STROM PRAHA a. s., se sídlem Praha 9-Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17, email: zdenka.rakova@strom.cz
  • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  • Datum
  • (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


Pro zdárné a bezproblémové vrácení zboží Prodávající žádá Kupujícího – spotřebitele o dodržení následujícího postupu:
 • kontaktujte nás s vyrozuměním o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a převzetí zboží;
 • kompletní vyrozumění společně s kopií objednávky zašlete doporučeně či e-mailem na naši fakturační adresu;
 • samotné zboží zašlete doporučeně a pojištěné na naši fakturační adresu. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být kompletní (včetně všech dokladů a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodil jeho originální obal. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato);
 • peníze budou zaslány stejnou formou, jako proběhla platba (na účet, složenkou).

Odstoupit od kupní smlouvy nelze v těchto případech:

 • (i) bylo-li zboží upraveno podle přání Kupujícího či pro jeho osobu v souladu s ustanovením § 1837 d) NOZ,
 • (ii) v dalších případech taxativně stanovených v § 1837 NOZ.


Odstoupení od kupní smlouvy nelze akceptovat v případě naplnění některé z výše uvedených obchodních podmínek. Zboží bude následně vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 

V. Reklamace, záruční lhůta

 1. U veškerých zásilek musí Kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí Kupující ihned písemně oznámit Prodávajícímu.
 2. Prodávající poskytuje Kupujícímu nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží upravené v NOZ záruku za jakost zboží po dobu _____ let ode dne dodání zboží. Kupující je povinen při užívání zboží důsledně dodržovat pravidla jeho užívání v souladu s instrukcemi/návodem dodaným Prodávajícím společně se zbožím.
 3. Nároky Kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení NOZ a reklamačního řádu Prodávajícího.
 4. Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy: (a) zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s instrukcemi/návodem dodanými Prodávajícím; a/nebo (b) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; a/nebo (c) bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými Prodávajícím. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 5. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá Prodávající, který je povinen vadu odstranit.
 

VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy zdenka.rakova@strom.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.
 8. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 9. Pokud se některé ustanovení Podmínek dostane do rozporu s NOZ, platí příslušná úprava NOZ, ostatní články Podmínek však zůstávají nedotčeny.
 10. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 

VII. Závěrečná ustanovení a platnost Podmínek

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcí. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, či marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms), a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu STROM PRAHA a. s., se sídlem Praha 9-Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17.
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 4. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 6. Podáním objednávky prostřednictvím e-shopu na www.stromshop.cz Kupující potvrzuje, že se s obsahem Podmínek seznámil, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá.
 7. Kontaktní údaje Prodávajícího: STROM PRAHA a. s., se sídlem Praha 9-Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17, adresa elektronické pošty zdenka.rakova@strom.cz, telefon +420 281 090 300.
 8. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.2.2021.


STROM PRAHA a. s.