Obchodní podmínky e-shopu STROMSHOP.CZ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti STROM PRAHA a.s., se sídlem Praha 9 - Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17, IČ: 257 51 069, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5866 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Stromshop.cz provozovaného prodávajícím. Kupujícím je každá osoba, která prostřednictvím internetového obchodu od prodávajícího nakupuje zboží (dále jen „kupující“).

1.2.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.3.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.4.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.5.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.6.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.7.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

1.8.   Pokud je kupujícím spotřebitel – tj. osoba, která kupní smlouvu uzavírá mimo rámec podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání, pak se vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Pokud kupující není spotřebitelem, pak se právní vztahy založené smlouvou nad rámec těchto obchodních podmínek řídí občanským zákoníkem. Kupující, který při objednávce uvede IČO a/nebo DIČ, nebude považován za spotřebitele, ale za osobu povinnou k dani – podnikatele.

1.9.   Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. To platí i v případě, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem (nikoli podnikatelem) lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Před zahájením mimosoudního řešení sporu je však spotřebitel povinen nastalou situaci řešit s prodávajícím.

1.10.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.11.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.12.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.   Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.   Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zboží je doručováno pouze na území České republiky.

2.4.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.4.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),
2.4.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
2.4.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Objednávka je vytvořena v okamžiku kliknutí na tlačítko určené k dokončení objednávky. Do té doby je možné svoji objednávku
v košíku libovolně upravovat, včetně způsobu dopravy a platby.

2.6.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
3.1.1.   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány;
3.1.2.   dobírkou v hotovosti či platební kartou při předání zboží v místě určeném kupujícím v objednávce,

při osobním vyzvednutí zboží v některé z provozoven centrálního skladu, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 1 těchto obchodních podmínek, je možná úhrada zboží pouze způsobem uvedeným v čl.3.1.1.   výše, tj. bezhotovostně prostřednictvím platební brány.

3.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4.   V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

3.5.   V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem zdařilé platby prostřednictvím platební brány.

3.6.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 2.6 výše, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8.   Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví kupujícímu v případě, kdy zboží bude uhrazeno dobírkou, fakturu, která není daňovým dokladem, na základě, které provede kupující úhradu kupní ceny při převzetí zboží. Tato faktura mu bude zaslána elektronicky, ihned po dokončení objednávky, na jeho elektronickou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu – daňový doklad a zašle jí elektronicky kupujícímu na jeho elektronickou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.
Datum zdanitelného plnění bude u zboží uhrazeného způsobem uvedeným v čl. 3.1.1. shodné vždy s datem dokončení objednávky a u zboží uhrazeného způsobem uvedeným v čl. 3.1.2. shodné vždy s datem převzetí zboží.

3.9.   V případě koupě zahradní techniky poskytuje prodávající zdarma předprodejní servis, nastavení a zaškolení obsluhy, není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.   V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku na dálku (v internetovém obchodě) odstoupit do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). V případě, že spotřebitel chce od smlouvy odstoupit, vyplní vzorový formulář, který je v Příloze č. 2 těchto obchodních podmínek (dále i jen „formulář pro odstoupení“) a řádně vyplněný jej odešle na elektronickou adresu prodávajícího: objednavky@stromshop.cz. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat formulář pro odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně jeho přijetí.

4.2.   V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zasláno/předáno prodávajícímu na adresu příslušné provozovny centrálního skladu prodávajícího, která je uvedena v Příloze č. 1 těchto obchodních podmínek. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží může být vráceno na provozovnu centrálního skladu prodávajícího, kde bylo zboží objednáno. Vracené zboží je třeba dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající doporučuje, aby bylo zboží, pokud možno uvedeno do původního stavu – spotřebitel tak předejde možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

4.3.   V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (tj. kupní cena zboží a náklady na nejlevnější, prodávajícím nabízený způsob dodání) do čtrnácti (14) dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající navrátí všechny peněžní prostředky kupujícímu stejným způsobem, v jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud však peníze nelze vrátit stejným způsobem, například kupující uhradil zboží kurýrovi na dobírku, odpovídá kupující za správnost údajů, zejm. čísla bankovního účtu, které prodávajícímu k vrácení poskytne ve formuláři pro odstoupení. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí.

4.4.   Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

4.5.   Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.6.   Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Obal není předmětem koupě ani součástí koupeného zboží. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté spotřebiteli naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

4.7.   Prodávající je oprávněn do doby převzetí zboží kupujícím kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, zejména v případě chybného nacenění zboží. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. PŘEPRAVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

5.1.   Zboží je dle svého charakteru dodáváno jedním z následujících typů přepravy:
5.1.1.   balíková přeprava
zboží je zabaleno a předáno do 3 pracovních dnů smluvnímu přepravci společně s příslušnými dokumenty (fakturou, která není daňovým dokladem, návodem k použití atd.). V současné době spolupracuje prodávající s těmito smluvními přepravci:

a. Česká pošta
b. PPL (Professional Parcel Logistic)
c. Zásilkovna

náklady na přepravné balíkovou přepravou hradí kupující na účet prodávajícího. Výše přepravného je uvedena v příloze č. 1 těchto obchodních podmínek.

5.1.2.   přeprava zahradní techniky

a. rozvoz na adresu kupujícího:
zboží je zabaleno a přepravováno prodávajícím STROM PRAHA, a.s. spolu s příslušnými dokumenty (př. návodem k použití). Náklady na přepravu zahradní techniky hradí kupující na účet prodávajícího při objednávce. Výše přepravného je uvedena v Příloze č. 1 těchto obchodních podmínek;

b. osobní vyzvednutí zdarma ve středisku Ovčáry:
na adrese Ovčáry 302, 280 02 Kolín,
otevírací doba Po – Pá: 7:00 – 15:30

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.2.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.2.3.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.4.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.5.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.6.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.   Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Zjištěné vady musí kupující bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu, jinak nebudou uznány.

6.5.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, nebo pomocí reklamačního formuláře zaslaného Českou poštou. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.6.   Kupující musí uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Kupující uvede při uplatnění reklamace své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

6.7.   Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

6.8.   Prodávající vydá kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

6.9.   Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který pokud kupující věc koupil. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí a kupujícího informuje o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

6.10.   U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

6.11.   Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je spotřebitelem, je poskytována nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujícího, které jsou součástí objednávky, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití.

8.2.   Spotřebitel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo; podnikatel (OSVČ) pak navíc se zpracováním údajů: firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3.   Kupující si je vědom, že zpracování osobních údajů prodávajícím, je realizováno za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy

8.4.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích, a to v souladu s bodem 8.1.

8.5.   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to pouze se souhlasem kupujícího. Osobám zajišťujícím dopravu zboží budou osobní údaje prodávajícím předány bez zbytečného odkladu za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

8.6.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních či jiných povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty atd. Osobní údaje, které jsou zpracovány na základě souhlasu kupujícího, budou zpracovány prodávajícím do doby, než bude souhlas ze strany kupujícího odvolaný. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje nebudou používány k automatizovanému rozhodování.

8.7.   V případě, že by se spotřebitel domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života spotřebitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Více informací, vč. postupu a kontaktů je uveden na následujícím odkazu: Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

8.8.   Požádá-li spotřebitel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. V případě opakující se žádosti má prodávající právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.9.   Nevyloučí-li kupující tuto možnost, budou jeho osobní údaje využity také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu ohledně obdobných výrobků a služeb ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Odvolat souhlas, odmítnout nebo upravit zasílání obchodních sdělení může kupující kdykoliv prostřednictvím nastavení komunikace v nastavení zákaznického účtu nebo také prostřednictvím odkazu, který je umístěn v každém obchodním sdělení prodávajícího.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.2.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.3.   Příloha č. 1: Seznam provozoven centrálního skladu, ceník přepravného

9.4.   Příloha č. 2: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

9.5.   Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 6. 2024 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle STROM PRAHA a.s. nebo elektronicky na stromshop.cz.